Workshop:Sybyl Workshop

From WikiLSR
Jump to: navigation, search

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Sybyl เพื่อการคำนวณทางเคมี และเภสัชศาสตร์”

Introduction

ตามที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่องานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เชิงคำนวณ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณระยะที่ 2 และโครงการความร่วมมือระหว่างภาคพื้นเอเชีย และยุโรป ภายใต้โครงการ EUAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงการใช้งานทรัพยากรทางด้านซอฟต์แวร์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน อันได้แก่การให้บริการโปรแกรม Sybyl แก่นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยโปรแกรม Sybyl เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับในวงการวิจัยในฐานะเครื่องมือมาตราฐานสำหรับออกแบบโมเลกุลให้มีสมบัติทางชีวเคมีที่เฉพาะเจาะจง เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อใช้วิเคราะห์สารเคมีเพื่อการรักษาโรค เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสารในระดับโมเลกุล การค้นฐานข้อมูลเพื่อหาโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางเภสัชแ ละทางชีวภาพคล้ายคลึงกับโมเลกุลต้นแบบ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม Sybyl ให้กับนักวิจัยในสาขาเคมีเชิงคำนวณ และสาขาเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาโดยตรง ทางหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ จึงเสนอการจัดอบรมสัมนาในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Sybyl เพื่อการคำนวณทางเคมี และเภสัชศาสตร์” ซึ่งการอบรมนี้จะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน การวิเคราะห์ปัญหาด้วยโปรแกรม Sybyl และเทคนิคของโปรแกรม Sybyl ในงานทางด้านเภสัชศาสตร์ และเคมีเชิงคำนวณ


Objectives

 1. เพื่อเผยแพร่การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Sybyl ในงานด้านเคมีเชิงคำนวณ และเภสัชศาสตร์ ในงานวิจัยของผู้เข้าร่วมการอบรม
 2. เพื่อกระตุ้มให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Sybyl ระหว่างนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการโปรแกรม Sybyl ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ ให้แก่สาขาเคมีเชิงคำนวณ และสาขาเภสัชศาสตร์

Date & Location

ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Register

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม การใช้งานโปรแกรม Sybyl เพื่อการคำนวณทางเคมี และเภสัชศาสตร์

 1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บ
 2. หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553
 3. รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
 4. หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ ศุภกิจ พฤกษอรุณ
  โทร. 02-564-6900 ต่อ 2278
  Email: supakit.prueksaaroon at nectec.or.th

Program

เนื้อหาการอบรม

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553
08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 – 10.15 น.	Small molecule sketching using Sybyl program โดย ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
10.15 – 10.30 น.	พัก
10.30 – 12.00 น.	Small molecule sketching using Sybyl program (ต่อ) โดย ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 
12.00 – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.	3D-QSAR method โดย ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง
14.30 – 14.45 น.	พัก
14.45 – 16.00 น.	3D-QSAR method (ต่อ) โดย ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง
16.00 – 16.30 น.	ถาม-ตอบข้อสงสัย

Presentations

Software for Workshop

News

ขณะนี้เปิดให้ผู้สนใจอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้แล้ว

Contact Us

 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • ศุภกิจ พฤกษอรุณ
  โทร. 02-564-6900 ต่อ 2278