Main Page

From WikiLSR
Jump to: navigation, search


ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่

Large Scale Simulation Research Laboratory

พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และจัดการแก้ปัญหาด้วยการจำลองทางคอมพิวเตอร์

Understand, innovate and manage problems through computer simulations


Escience.jpg Erium.jpg
National e-Science Infrastructure Consortium Environment Informatorium,


Stormsurge.jpg Coralmonitoring.jpg
Ocean simulation Coral reef monitoring,
  • Learn about our HPC Service We provide high performance computer service for Computational Science and Engineering (CSE) research projects in Thailand. Any research projects related to CSE may contact NECTEC for free service. Read more
  • Lab Profile 2010 summarizes LSR objectives, strategy, technology focuses and current projects. Read more
  • Research Focus 2007 LSR announced its research focus to include Geoscience, Engineering Design and Nanoscience. Read more
  • Grid CA LSR has been accredited as ITGF Production Level Grid Certificate Authority. Our Grid CA can issue user and server certificates for Grid computing projects in Thailand. Read more
  • Information Grid LSR is developing Information Grid as an open and flexible platform for information integration, which is a key in many areas including scientific and technological innovation, and, industrial and environmental problem solving. Openness and flexibility are indispensible for real-world applications. Read more
  • Finite Element Modelling LSR has been developing a finite element modelling software targetting engineering design of small devices such as MEMS devices. The behavior of such device is governed by various physics including linear elasticity, thermal, electricity and piezoelectricity. Currently, we are developing the program to solve the dynamics of piezoelectric system. Read more
News

Discovery Studio Workshop

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีและเคมีเชิงคำนวณอย่างครบวงจร และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรวิจัยของประเทศให้แข่งขันได้กับนานาชาติ จึงต้องพัฒนาการศึกษาเชิงทฤษฎีและการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ ให้สอดรับกับการศึกษาวิจัยพัฒนาทางปฏิบัติการ ให้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ ดังนั้นโครงการศูนย์เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ ภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (Large Scale Simulation Research Laboratory, LSR) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ด้วยความร่วมมือจากบริษัทแพลทเนรา จำกัด จึงได้ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Computational Chemistry & Drug Design with Discovery Studio" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงทฤษฎีและการคำนวณทางเคมีเชิงคำนวณ ให้สอดรับกับการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้การศึกษาวิจัยพัฒนาในประเทศไทยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ โดยสามารถรองรับ/สนับสนุน งานวิจัยให้กับนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน See more detail here

ANSCSE 16, May 2012

ANSCSE is an international forum for computational scientist and engineer held annually. The 16th ANSCSE is hosted by Chiang Mai University. Authors are invited to submit extended abstracts or manuscripts that present original unpublished research in all areas of computational science and engineering. See more detail here

CERN School Thailand 2010

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Euronpean Organization for Nuclear Research (CERN) , The CMS Collaboration , สวทช. ฯลฯ จะจัดให้มี สัมพันธ์ 1st CERN School Thailand 2010 ในระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2553 และ Pre-School ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2553 ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://web.phys.sc.chula.ac.th/cst2010

Informal Seminar: Advance in Computational Drug Design

CSEA in collaboration with Department of Chemistry, Kasetsart University and NECTEC will host an informal seminar on "Advance in Computational Drug Design". The talk will be given by Dr. Gunther Stahl, a Senior Application Scientist of Tripos, and, there will be a follow up discussion about the drug research and use of Sybyl in Thailand.

This event will be organized at room 202, Chemistry Building, Kasetsart University, Bangkhane, Bangkok, on August 9, 2010, from 1:00-3:00 pm.

Everyone is welcome to join.

Sybyl Workshop

ตามที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่องานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เชิงคำนวณ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณระยะที่ 2 และโครงการความร่วมมือระหว่างภาคพื้นเอเชีย และยุโรป ภายใต้โครงการ EUAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง... More detail ...

GPU Workshop

LSR ร่วมกับบริษัท NVIDIA จะจัดการอบรมเรื่อง NVIDIA CUDA and Tesla GPU Computing ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ที่ KU Home ม.เกษตร์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมได้ฟรีMore detail ...


News archive
HPC Service CSEA
CFD FEM
Information Grid Grid Computing
Cloud Computing and Virtualization Technology Rendering Service
EUAsiaGrid project