DS Workshop

From WikiLSR
Jump to: navigation, search
e-Science

การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัตการเรื่อง

"Computational Chemistry & Drug Design with Discovery Studio"

หลักการและเหตุผล

 • ตามที่โครงการ National e-Science Consortium ภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และโครงการศูนย์เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ ภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่องานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เชิงคำนวณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย และเป็นสากล
 • แนวทางการพัฒนาวัสดุ ยา ตัวเร่งปฏิกิริยา หรือสารเคมีที่มีประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมชนิดใหม่เพื่อใช้ประโยชน์นั้น ในปัจจุบัน มักเป็นการพัฒนาอย่างมุ่งเป้าและเป็นการพัฒนาที่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างในระดับโมเลกุลหรือในระดับนาโน การพัฒนาในแนวทางนี้มักอาศัยเทคนิคด้านเคมีเชิงคำนวณเป็นเทคนิคหลักในการศึกษาวิเคราะห์รวมถึงทำนายโครงสร้างตลอดจนสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุที่มีขนาดระดับ 1-100 นาโนเมตรด้วยความแม่นยำสูง เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์เหล่านี้ด้วยการทดลองเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก บางกรณีไม่สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน หรืออาจเป็นการคาดการณ์ก่อนการทดลองจริงเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้ลดจำนวนลง การศึกษาด้วยเทคนิคเคมีคำนวณจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเชิงเภสัชกรรม การผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมีสำคัญในเชิงอุตสาหกรรม ดังที่จะเห็นได้จากความสนใจของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการวิจัยในเชิงเคมีคำนวณเพื่อตอบโจทย์เชิงอุตสาหกรรมของบริษัทเหล่านั้น เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท Dow chemicals, Merck, Novartis เป็นต้น
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีและเคมีเชิงคำนวณอย่างครบวงจร และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรวิจัยของประเทศให้แข่งขันได้กับนานาชาติ จึงต้องพัฒนาการศึกษาเชิงทฤษฎีและการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ ให้สอดรับกับการศึกษาวิจัยพัฒนาทางปฏิบัติการ ให้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ ดังนั้นโครงการศูนย์เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ ภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (Large Scale Simulation Research Laboratory, LSR) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ด้วยความร่วมมือจากบริษัทแพลทเนรา จำกัด จึงได้ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Computational Chemistry & Drug Design with Discovery Studio" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงทฤษฎีและการคำนวณทางเคมีเชิงคำนวณ ให้สอดรับกับการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้การศึกษาวิจัยพัฒนาในประเทศไทยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ โดยสามารถรองรับ/สนับสนุน งานวิจัยให้กับนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยในสาขานาโนเทคโนโลยี และสาขาเคมีเชิงคำนวณ
 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
 3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ในสาขานาโนเทคโนโลยี และสาขาเคมีเชิงคำนวณ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำให้นักวิจัยด้านเคมีเชิงคำนวณ และด้านห้องปฏิบัติการ มีความรู้ด้านการศึกษาเชิงทฤษฎีด้วยการคำนวณทางเคมี และการจำลองระบบโมเลกุล ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานวิจัย และการเรียนการสอน
 2. เกิดเครือข่ายของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ในสาขานาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ
 3. เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำหรับการคำนวณด้านนาโนเทคโนโลยีมากขึ้น


ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร

 • ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ อาจารย์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส อาจารย์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Dr. Anand Krishnamurthy Accelrys Company


วิทยากรสนับสนุน

 • ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • นายศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


วันและสถานที่

เวลาและหัวข้อการอบรม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2554
09.00 – 9.15 Registration
09.15 – 10.30 Introduction to Discovery Studio (1) (Dr. Anand Krishnamurthy)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 Introduction to Discovery Studio (2) (Dr. Anand Krishnamurthy)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Receptor-Ligand Interaction: Molecular Docking (1) (ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์)
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 17.00 Receptor-Ligand Interaction: Molecular Docking (2) (ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์)
วันที่ 29 กรกฏาคม 2554
09.00 – 10.30 Protein-Protein Docking (ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 Analyze the calculation results (ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Perform the ADMET descriptors (ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส)
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 17.00 Analyze & Predict the new potent drugs (ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส)

Schedule(PDF)


สถานที่ ขอแจงเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดอบรม

 • จาก อาคาร Software Park เป็น อาคารจัสมิน ชั้น 3 (ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)
Jusmin2 Map.gif

หมายเหตุ: ปรับรุงข้อมูลวันที่ 22/07/2554


ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนที่ http://www.lsr.nectec.or.th/registration/ds/

จำนวน: รับจำนวนจำกัด 30 ที่เท่านั้น

ค่าใช้จ่าย: ฟรี


รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย

 1. นายพิชญ์พงศ์ คงนาวัง
 2. พิชญ์ ตันติชูเกียรติกุล
 3. วรท โชติปฏิเวชกุล
 4. นฤมล โพธิ์ศรีทอง
 5. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
 6. รุ่งทิพย์ เจือตี๋
 7. ปัทมา วาปีสิทธิพันธ์
 8. ประดิษฐ์ เลิศสิริสุข
 9. นายภาคภูมิ ตาอินทร
 10. ศรัล ขุนวิทยา
 11. อุษา ดอกพรหม
 12. naravut suvannang
 13. กนกทิพย์ พวงไสว
 14. ภาคภูมิ ตาอินทร
 15. สุนันทา นาบู่
 16. คุณันต์ บางภูมิ
 17. นิรันดร์ เอกศิริ
 18. อรไท สวัสดิชัยกุล
 19. นายเกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม
 20. อาทิตย์ เนื่องอุดม
 21. อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน
 22. นางสาวพิมลลักษณ์ สิทธิกรไพบูลย์
 23. นางสาวรัชนีกร จริงจิตร
 24. กนกอร สุดโต
 25. นายณัฐพงษ์ อิทธิอาภา
 26. รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์
 27. ธันย์ชนก วิศิษฐ์พลชัย
 28. วรรณวิมล หมอกมาก
 29. สินธุพัฒน์ อุดมภักดีพงศ์
 30. นางสาวพูนทรัพย์ ณ นคร
 31. วราภรณ์ บุญยรัตน์
 32. Chompoonuch Tancharoen
 33. นายสุริยา ตาเที่ยง
 34. นางสาวพรทิพย์ บุญศรี
 35. น.ส. วิวาภร สุดแสวง
 36. น.ส. จิตติมา มีประเสริฐ
 37. Miss Chattip Supatarapahirapol
 38. Miss Anthicha Kunjuntarachot
Aw nectec.jpg